יום שני, 17 במאי 2010

ליברטריאנים - חלק א'

טל, אני מתנצל שטרם פיניתי זמן לערוך תשובה מסודרת בנושא.
שוק חופשי לא יכול להיות הנחת יסוד, וזאת מסיבה פשוטה. במצב יסוד שוק, כמו גם מדינה או כל ישות מצרפית אינו קיים. מה שקיים הוא בני האדם, יצורים פועלים ורציונליים, המבקשים לשפר את מצבם. לצורך כך הם מתאגדים בקבוצות שונות, ומקיימים מערכות יחסים מסוגים שונים. כשהם עושים זאת, חוקים שמיזם כינה אותם "תלות בלתי-נמנעת בתופעות השוק", ונלמדים היום בעיקר במסגרת הכלכלה, והם יתרון היחסי המוחלט למשל, נכנסים לפעולה.
כיצד ישפרו בני האדם את מצבם? מקסום משאבים הוא תשובה, אבל היא אינה מובנת מאליה. מקסום משאבים הוא אכן מקסום אפשרויות לניצול משאבים, אך אינו שווה למקסום אושר. האושר הוא סובייקטיבי ומשתנה מאדם לאדם. השוני הזה בסיסי יותר מהשוני ביכולות ייצור הקשורים ביתורן היחסי והמוחלט. הגדרת היסו של החרות קשורה בשאיפה ומימוש הפעולות אשר מקרבות את האדם אל האושר. כאן יש להיזהר מטאוטולוגיה. פעולת האדם היא רציונלית ומכוונת לאושר - שני התנאים האלה הם תנאי יסוד לפעולה אנושית.
נאמר כעת, כי האדם הרציונלי לא יבצע פעולה שאינה מקרבת אותו אל האושר. וזה אומר שהדרך היחידה בה האדם הרציונלי יבצע פעולה כזו לא תהיה על דרך חיוב אלא על דרך שלילה - כדי להפחית כאב. כלומר אם אי-עשיה של פעולה מסיומת תגרום לדם כאב, הוא יבצע אותה גם אם היא אינה מקרבת אותו אל האושר.
כל האמור לעיל אינו מספר לנו דבר לא על השוק ולא על מדינה. מה שמתרחש הוא, שהיות ובני-האדם הם יצורים סובייקטיביים, כדי להתחבר יחד לקבוצות, עליהם להציג ערכים טראנס-סובייקטיביים. דוגמה פשוטה לכך היא השפה. אם שני בני האדם דוברים שפה אחת, היא בהכרח חיצונית לאחד מהם. אם אדבר בשפה שאני המצאתי, איש לא יבין אותי. ואם אלמד את השפה לאנשים אחרים, היא תהיה חיצונית להם.
עוד רעיון שהוא טראנס-סובייקטיבי הוא צדק. אני בוחר בכוונה שלא לקרוא לצדק "אובייקטיבי", שכן כבר העיר הינליין בספרו הידוע "Coventry" - There is no observable phenomenon in the space-time-matter continuum to which one can point, and say, 'This is justice.' " אבל הצדק בהכרח חיצוני הוא לאנשים המקבלים את עולו.
התארגנות בני האדם בקבוצות כפופה איפוא לשתי מערכות החוקים - הטראנס-סובייקטיבית (צדק, מוסר) והאובייקטיבית (חוקי הטבע והכלכלה).
כעת נראה מדוע מתקיים השוק כמערכת הממקסמת את האושר. בני האדם המחפשים להגדיל את אושרם דרך קיבוץ חברתי, נאלצים להציג תחליף טראס-סובייקטיבי לאושרם. בגלל שכי שצוין לעיל מקסום משאבים מרחיב את אפשרויות לפעילות אנשוית, הרי ששאיפה למקסם משאבים היא נגזרת מהשאיפה לאושר. כן ניתן לטעון שראשית המעבר מהסובייקטיבי לטראנס-סובייקטיבי הוא לא חלק - "כסף לא קונה אושר" הוא דוגמה לחוסר שלמות במעבר. שנית, ייתכן כל תחליף טראנס-פרסונאלי.
"טוב שם משמן טוב" - טעות נפוצה היא לראות ברצון לשפר את המעמד החברתי דרך למקסם משאבים. שניהם, כבוד ועושר אינם אלא תחליף לאושר.
נכון, שברמות בסיסיות אושר וכאב הם חיים ומוות ממש, וכך אף סנאי אוגר אגוזים כדי לשרוד. אבל אי אפשר להחיל כלל זה על כל החברה האנשוית, דווקא בגלל האופי הסובייקטיבי של האדם. אנשים המקבלים עליהם סולם ערכים של פילוסופיות שונות ומשונות יעדיפו את המוות על פני איזו פעולה הנוגדת את ערכיהם.

כעת נוכל להגדיר ת המצרפיים כגון השוק החופשי. השוק החופשי הוא מערכת חברתית, בה בני האדם מתקשרים אחד עם השני באמצעות חוזים כדי למקסם את משאביהם בהתאם לשני סטים של "חוקי השוק": האוביקטייביים - יתרון יחסי ויתרון מוחלט, יתרון הגודל, היצעו ביקוש; והטראנס-סוביקטיביים - דיני קנייין ודיני חוזים. נוכל לרות שבעצם כינוס בני האדם יחדיו כבר נוצרת מערכת האילוצים החברתית.
טענת החרות: היות והאדם הוא זה שיודע מה בשבילו האושר, והיות ופעולתו היא למקסום האושר, המערכת המאפשרת לאדם את החופש המקסימלי לבחור באלו פעולות לבחור היא זו שממקסמת את האושר האנושי.
מה הקשר בין טענה זו לשוק החופשי? בשוק החופשי בני האדם הבאים במגעים מרצונם החופשי על בסיס הסכמה הדדית, ומכאן, על פי טענת החרות, ממקסמים את אושרם.


יום שבת, 15 במאי 2010

Activity - ממצא סטטיסטי

המילה Activity מופיעה בספר 17 פעמים . פעמים (עמ' 881, 882) בצורת שלילה inactivity.
מתוך 15 פעמים נותרות, ברוב הפעמים ניתן לתרגם activity כ"עשייה" כשהדגש הוא על העושה - "buisness activity, earthly activity, cosmic activity, enterpreneual activity"

עמ' 3 the social benefits derived from business activity
עמ': The idea that the incentive of human activity is always some uneasiness and 15
its aim always to remove such uneasiness as far as possible
עמ 18 It is an
element of cosmic activity and becoming.
עמ' 132 :We can express this fact also in calling
the attainment of leisure an end of purposeful activity, or an economic good of
the first order.
עמ' 184 :Only a world view whose supporters renounce any earthly activity whatever
עמ' 252 there is no
room left for entrepreneurial activity,
עמ' 253 The employment of any
tangible goods or money for production, i.e., the provision for later days, is
in itself an entrepreneurial activity
עמ' 299 : how in such a retrogressing economy there could be any entrepreneurial
activity at al
עמ' ב373 No outsider
wants to enter its field of entrepreneurial activity because the production of
p results in losses.
עמ' 404 : Economists have tried to enumerate the factors which within the whole
economic system may increase or decrease the demand for money. Such
factors are: the population figure; the extent to which the individual households
provide for their own needs by autarkic production and the extent to
which they produce for other people’s needs, selling their products and
buying for their own consumption on the market; the distribution of business
activity and the settlement of payments over the various seasons of the year
עמ' 644 Agriculture is not simply one branch of production among many other
branches. It is the only natural and respectable activity of man, the only
dignified condition of a really human existence.
עמ' 780 However,
this government activity had originally no objective
עמ' 796 They should rather benefit the
“legitimate productive activity” of the processing industries, of mining, of
“legitimate commerce,” and, first of all, of farming.
עמ' 808 It is the activity of
such enterprising parvenus that provides the market economy with its
“dynamism.”
עמ' 871 The very idea that the future is predictable, that some formulas could be
substituted for the specific understanding which is the essence of entrepreneurial
activity, and that familiarity with these formulas could make it
possible for anybody to take over the conduct of business is, of course, an
outgrowth of the whole complex of fallacies and misconceptions which are
at the bottom of present-day anticapitalistic policies.
עמ' 881 The only kind of conduct proper to the sage is escape
into the inactivity of a purely contemplative existence.
עמ ' 882 It may be true that in the deepest recesses of man’s soul
there is a longing for the undisturbed peace and inactivity of a merely
vegetative existence.

Ludwig von Mises Institute on Facebook